Kogenerace                                                                                                            


Co je kogenerace

Pojem kogenerace znamená kombinovanou výrobu elektrické energie
a tepla. Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při
výrobě elektrické energie vypouštěno do okolí, využívá kogenerační
jednotka teplo k vytápění a šetří tak palivo i finanční prostředky na
jeho nákup.
Jak pracuje kogenerační jednotka
Elektrická energie vzniká ve všech elektrárnách roztočením elektrického
generátoru pomocí turbíny. Teplo nutné k výrobě páry, která turbínu
pohání většinou získává spalováním uhlí nebo štěpením jader uranu.
Velká část tepla však není využita a je bez užitku vypouštěna do ovzduší.
Účinnost výroby v tepelných elektrárnách se pohybuje kolem 30%,
nejmodernější paroplynové elektrárny pak mají účinnost kolem 50%,
ovšem k dalším ztrátám ve výši asi 11% dochází při transformaci
a dálkovém přenosu elektrické energie.
V kogenerační jednotce vzniká elektrická energie stejným způsobem jako
v jiných elektrárnách - roztočením elektrického generátoru, a to pomocí
pístového spalovacího motoru. Motory v kogeneračních jednotkách jsou
standardně konstruovány na zemní plyn, mohou však spalovat i jiná
kapalná či plynná paliva.
Teplo, které se ve spalovacím motoru uvolňuje, je prostřednictvím chlazení
motoru, oleje a spalin efektivně využíváno a díky tomu se účinnost
kogeneračních jednotek pohybuje v rozmezí 80-90%.

 

Výhody kogenerace

Úspora paliva

Použití kogeneračního způsobu výroby tepla a elektrické energie představuje

zhruba 40% úsporu paliva. Převedeno na peníze to znamená, že za stejné

množství energie zaplatí uživatel pouze 60% finančních prostředků.

Úspora nákladů na nákup energie

Ze stejného množství paliva získá přibližně dvojnásobné množství energie,

z niž část může prodávat a tím opět snižovat vlastní náklady.

Minimalizace nákladů na rozvod energie

Teplo i elektrická energie navíc vznikají v místě své spotřeby, čímž odpadají

náklady na rozvod energie i ztráty tímto dálkovým rozvodem způsobené.

Teplo vznikající v kogenerační jednotce je využito k vytápění budov,

přípravě teplé užitkové vody nebo k přípravě technologického tepla.

Ekologický způsob výroby

Protože se při použití kogeneračního způsobu výroby elektřiny a tepla ušetří

asi 40% paliva, zatěžuje kogenerace z ekologického hlediska přibližně o totéž

procento méně životní prostředí.

Energie pro případ nouze

Kogenerační jednotky slouží často též jako nouzové zdroje elektrické energie

v místech její nepřetržité potřeby.

Výroba chladu

Pomocí absorpčního výměníku je vyrobené teplo možno využít i k výrobě

chladu pro technologické účely nebo klimatizaci. V takovém případě hovoříme

o tzv. trigeneraci, kombinované výrobě elektrické energie, tepla a chladu.

 

 

Kontakt

PO AGRO XXL, a.s. Nová Ves p. Pleší 166
Nová Ves pod Pleší
262 04

IČ: 27151328
DIČ: CZ27151328
Ing. Jiří Trávníček
+420603104949
poagroxxl@yahoo.com